Zpět na Údaje a zásady ochrany

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro přijímání do zaměstnávání pomocí Teamtailor

Službu pro zpracování náborů a zjednodušení procesu přijímání do zaměstnání („Služba“) provozuje společnost Teamtailor ve prospěch společnosti Alektum Group | Czech Republic („Vlastník“, „my“, „nás“ atd.). Důležité je, aby osoby tuto Službu využívající („Uživatelé“) pociťovali způsob, jakým v rámci procesu náboru zpracováváme osobní údaje Uživatele, jako bezpečný, a aby o něm byli informováni. Snažíme se udržet co nejvyšší kvalitu ochrany osobních údajů. Uživatelovy osobní údaje zpracováváme, spravujeme, využíváme a chráníme v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“).

1. Obecné

Jsme správcem údajů ve smyslu současné legislativy o ochraně osobních údajů. Osobní údaje uživatelů zpracováváme za účelem správy a usnadnění náboru nových zaměstnanců do našeho podniku.

2. Správa osobních údajů

Zodpovídáme za zpracování osobních údajů, kterými uživatel přispívá do Služby nebo osobních údajů, které v souvislosti s touto Službou shromáždíme jiným způsobem.

Kdy a jak shromažďujeme osobní údaje
Osobní údaje o uživatelích od uživatelů shromažďujeme tehdy, když Uživatel;

  • podá prostřednictvím služby žádost nebo jiným způsobem přidá osobní údaje o sobě, ať už sám nebo prostřednictvím externího zdroje, jako je Facebook nebo LinkedIn; a
  • použije Službu ke spojení s naším personálem, kdy přidá osobní údaje o sobě, ať už sám nebo prostřednictvím externího zdroje, jako je Facebook nebo LinkedIn.
  • poskytne údaje umožňující identifikaci na chatu (poskytovaném prostřednictvím webové stránky, která službu využívá) a pokud takové údaje budou mít význam pro proces žádosti;

Shromažďujeme údaje od externích subjektů jako např. Facebook, Linkedin a prostřednictvím jiných veřejných zdrojů. Tomu se říká „Sourcing“ („využití zdrojů“) a bude to buďto provádět náš personál manuálně nebo to bude prováděno automaticky prostřednictvím Služby.

V některých případech mohou stávající zaměstnanci dávat doporučení na potenciální žadatele. Takoví zaměstnanci budou přidávat osobní údaje o takových potenciálních žadatelích. V případech, kdy tomu tak bude, bude potenciální žadatel v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů považován za Uživatele a bude o zpracování informován.

Typy shromažďovaných a zpracovávaných osobních údajů
Kategorie osobních údajů, které mohou být prostřednictvím služby shromažďovány, lze použít k identifikaci fyzických osob na základě jmen, e-mailů, obrázků a videí, informací z účtů služeb Facebook a LinkedIn, odpovědí na otázky položené při přijímání do zaměstnání, titulů, vzdělání a dalších informací, které Uživatel nebo jiní poskytli prostřednictvím Služby. Shromažďovány a zpracovávány budou jen údaje mající význam pro proces náboru.

Účel a zákonnost zpracování
Účelem shromažďování a zpracovávání osobních údajů je řízení náboru. Zákonnost tohoto zpracování osobních údajů se zakládá na našem legitimním zájmu na zjednodušení a usnadnění procesu náboru zaměstnanců.

Osobní údaje, které budou zpracovávány za účelem analýzy v agregované podobě nebo průzkumu trhu, budou vždy převedeny do podoby neumožňující identifikaci osoby. Takové údaje nebude možno použít k identifikaci konkrétního uživatele. Takže takové údaje nejsou považovány za osobní údaje.

Souhlas subjektu údajů
Uživatel dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem, aby mohl Správce údajů provádět nábor zaměstnanců. Uživatel dává svůj souhlas ke shromažďování Údajů prostřednictvím služby, když Uživatel;

  • podá žádost prostřednictvím Služby, přidá osobní údaje o sobě, ať už sám, nebo prostřednictvím externího zdroje, jako je Facebook nebo LinkedIn, a že Správce údajů smí k přidání dalších informací použít externí nástroje pro využívání zdrojů; a
  • když Službu použije k připojení k náborovému oddělení Správce údajů, přičemž přidá svoje osobní údaje o sobě, ať už sám, nebo prostřednictvím externího zdroje, jako je Facebook nebo LinkedIn.

Uživatel dává také Správci údajů svolení sbírat veřejně dostupné informace o Uživateli a seskupovat je za účelem použití při procesu přijímání do zaměstnání.

Uživatel dává svolení se shromažďováním osobních údajů v souladu s výše uvedeným a) a b) budou zpracovávány v souladu s níže uvedenými částmi Ukládání a přenos a Jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány.

Uživatel má právo své svolení kdykoli odvolat tím, že kontaktuje Správce údajů pomocí kontaktních údajů uvedených pod bodem 9. Využití tohoto práva však může znamenat, že Uživatel nebude moci požádat o nějaké konkrétní pracovní místo nebo nějak jinak využívat Službu.

Ukládání a převody
Osobní údaje shromážděné prostřednictvím Služby budou ukládány a zpracovávány uvnitř EU/EHP, takové třetí země, která je Evropskou komisí považována za zemi mající dostatečnou úroveň ochrany, nebo budou zpracovávány takovými dodavateli, kteří uzavřeli takové závazné smlouvy, které plně vyhovují zákonnosti převodů do třetích zemí (jako například Štít ochrany soukromí - „Privacy Shield“) nebo k jiným dodavatelům, kde jsou zavedeny dostatečné pojistky na ochranu práv subjektů údajů, jejichž údaje jsou přenášeny. Chcete-li získat další dokumentaci o těchto dostatečných pojistkách, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 9.

Jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány
Jestliže Uživatel nevznese proti zpracování svých osobních údajů písemnou námitku, budeme mít jeho osobní údaje uloženy a budeme je zpracovávat, dokud to budeme považovat za vhodné se zřetelem k výše uvedeným účelům. Pamatujte, že žadatel (Uživatel) může být zajímavý pro účely budoucího náboru zaměstnanců, a za tímto účelem smíme osobní údaje Uživatele uchovávat, dokud neztratí svou hodnotu pro případné zaměstnání. Jestliže si jakožto uživatel budete přát nenechat své osobní údaje zpracovávat k tomuto účelu (budoucímu přijímání do zaměstnání) kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v odstavci 9.

3. Práva Uživatelů

Uživatelé mají právo vyžádat si informace o osobních údajích, které zpracováváme, tím, že uvědomí písemně nás, na kontaktních údajích pod níže uvedeným odstavcem 9. Uživatelé mají právo na jednu (1) kopii zpracovávaných osobních údajů, která jim patří, bez jakéhokoli poplatku. Za další vyžadované kopie má Správce údajů právo účtovat si přiměřený poplatek podle administrativních výdajů na splnění takového požadavku.

Uživatelé mají v případě potřeby právo na opravu nesprávných osobních údajů týkajících se daného Uživatele, a to formou písemného požadavku adresovaného na kontaktní údaje uvedené v níže uvedeném odstavci 9.

Uživatel má právo požadovat výmaz údajů nebo omezení jejich zpracování a za jistých okolností i právo vznést námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu.

Uživatel má právo odvolat jakýkoli souhlas se zpracováním údajů, který kdy Uživatel vydal Správci údajů. Využití tohoto práva však může znamenat, že Uživatel nebude moci požádat o nějaké konkrétní pracovní místo nebo nějak jinak využít Službu.

Uživatel má za jistých okolností právo na přenositelnost údajů, což znamená právo dostat své osobní údaje a přenést je k jinému správci osobních údajů, pokud to neovlivní negativně práva a svobody jiných.

Uživatel má právo podat na zpracování osobních údajů týkajících se jej samého stížnost úřadu pro dohled, jestliže bude mít za to, že je toto zpracování osobních údajů porušením právního rámce zákona na ochranu soukromí.

4. Zabezpečení

Upřednostňujeme osobní integritu a aktivně pracujeme na tom, aby osobní údaje Uživatelů byly zpracovávány s krajní pečlivostí. Zavedli jsme opatření, od kterých lze přiměřeně očekávat, že zajistí, aby osobní údaje Uživatelů i ostatních byly zpracovávány bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a s nařízením GDPR.

Avšak převod informací přes internet a mobilní sítě není nikdy bez rizika, takže všechny převody se provádějí na vlastní riziko osoby údaje přenášející. Důležité je, aby také Uživatel zajistil, aby byly jeho údaje chráněny. Je na zodpovědnosti Uživatele, aby jeho přihlašovací informace zůstaly utajeny.

5. Převod osobních údajů k třetí straně

Osobní údaje uživatele neprodáme ani nijak jinak nepřevedeme k třetím stranám.

Osobní údaje uživatele můžeme převést k následujícím:

  • našim dodavatelům a subdodavatelům jednajícím jako naši zpracovatelé a vedlejší zpracovatelé v souladu s našimi pokyny za účelem poskytování Služby:
  • úřadům nebo právním zástupcům v případě podezření na zločinné nebo nepatřičné jednání; a
  • úřadům, právním zástupcům a jiným činným osobám v případě, že to po nás bude vyžadováno zákonem nebo nařízením úřadu.

Osobní údaje Uživatele převedeme jen k takovým třetím stranám, jimž důvěřujeme. Své partnery si pečlivě vybíráme, abychom zajistili, aby osobní údaje Uživatele byly zpracovávány v souladu s aktuálními legislativami na ochranu osobních údajů. V souvislosti s dodávkou Služby spolupracujeme s následujícími kategoriemi zpracovatelů osobních údajů: Teamtailor, který Službu dodává, serverové a hostingové společnosti, společnosti pro e-mailové reference, společnosti zpracovávající videa, společnosti pořizující informace ze zdrojů, společnosti poskytující analytické služby and další společnosti.

6. Agregované údaje (osobní údaje neumožňující identifikaci osoby)

Agregované údaje smíme sdílet s třetími stranami. Agregované údaje budou v takových případech převzaty z informací shromážděných prostřednictvím Služby a mohou se skládat například ze statistik internetového provozu nebo z geologického umístění pro používání Služby. Agregované údaje neobsahují žádné informace, které by bylo možno použít k identifikaci osoby jako jednotlivce, takže nejde o osobní údaje.

7. Soubory cookie

Když uživatelé využívají službu, informace o užívání mohou být uloženy v podobě souborů cookie. Soubory cookie jsou pasivní textové soubory, které se při užívání služby ukládají do prohlížeče internetu na zařízení Uživatele, jako například na počítači, na mobilním telefonu nebo tabletu. Soubory cookie používáme k Vylepšení Uživatelova užívání Služby a ke shromažďování informací například o statistikách užívání Služby. To se provádí za účelem zabezpečení, údržby a zlepšování Služby. Informacemi shromážděnými prostřednictvím souborů cookie mohou být v některých případech osobní údaje a v takových případech budou řízeny našimi Zásadami používání souborů cookie.

Používání souborů cookie může Uživatel kdykoli zakázat změnou místního nastavení svého zařízení. Zákaz souborů cookie může negativně ovlivnit prožitek ze služby, například vyřadit některé její funkce.

8. Změny

Zásady ochrany osobních údajů máme právo kdykoli pozměnit nebo doplnit. Prostřednictvím Služby bude vždy dostupná nejnovější verze Zásad ochrany osobních údajů. Nová verze bude považována za sdělenou uživatelům okamžikem, kdy uživatel buďto obdrží e-mail informující Uživatele o nové verzi (s užitím e-mailové adresy uvedené Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby) nebo když bude Uživatel o Zásadách ochrany osobních údajů informován jinak.

9. Kontakt

Máte-li nějaké otázky, chcete-li další informace o našem nakládání s Vašimi osobními údaji, nebo chcete-li nás kontaktovat v jakékoli jiné záležitosti, použijte prosím níže uvedené kontaktní údaje; Alektum Group | Czech Republic isabell.konjic@alektumgroup.com

Už pracujete u Alektum Group | Czech Republic?

Pracujme na náboru společně a najděme svého nového kolegu.

email
@teamtailor.com
Teamtailor

Kariérní stránky od Teamtailor